Geyve Vergi Dairesinden Önemli Duyuru

Geyve Vergi Dairesinden Önemli Duyuru

Geyve Vergi Dairesinden Önemli Duyuru

GEYVE -VERGİ- DAİRESİ -ÖNEMLİ-DUYURU-Geyve Vergi Dairesi Müdürlüğü yeni çıkan Torba Kanun,MTV  ve Muayenesi geçmiş araçlar hakkında yapılacak ödemelerle ilgili kamuyounu bilgilendirdi.

6552 SAYILI YASA KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR UYGULAMA :AŞAĞIDA,GEYVE HALKINA VE TÜM VERGİ BORÇLUSU MÜKELLEFLERİMİZİN BİLGİSİNE SUNULMUŞTUR.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “(8) Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.
Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, maddeden yararlanmak isteyen borçluların 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu itibarla, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, belediyelere, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine olan ve Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren borçlarını bu madde kapsamında yapılandırarak ödemek isteyen borçluların (Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın son günü 30 Kasım 2014 olduğu halde bu günün tatile rastlaması nedeniyle bu tarihi izleyen ilk iĢ günü olan) 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Başkanlığımız internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapmaları mümkündür.
Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi ve/veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları ildeki/ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine de başvuru yapabileceklerdir. Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan, e-posta yoluyla veya taahhütlü posta yolu ile verilebilecektir.
Önemle hatırlatılır…

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HAKKINDA

Sayın Geyveliler…
Motorlu Taşıtlar Vergisinin İnternetten Kredi Kartı ile Ödenmesine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU !
Başkanlığımız, İnternet Vergi Dairesi Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme sayfası görüntülerinin taklit edildiği “http://184.171.252.34/~odeme/traf/trafikmain.html” benzeri tüm adreslerin Başkanlığımızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Motorlu Taşıtlar Vergisini kredi kartı ile ödeme işlemlerini Başkanlığımız www.gib.gov.tr adresimizden gerçekleştirmeleri önemle duyurulur.

Mükelleflerimiz, Motorlu Taşıtlar Vergisine ilişkin ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezine (VİMER 444 0 189) başvurabilirler.

 MUAYENESİ GECİKMİŞ ARAÇ SAHİPLERİNE

Sayın Geyve halkına ve Motorlu Taşıdı bulunup da, muayenesini gecikmiş taşıt sahiplerine önemle duyurumuzdur.
6552 sayılı İş Kanuu ve bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yenden Yapılandırılmasına Dair Yasa ya göre:
Madde 79:”Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dahil) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği halde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır.

(2) Bu madde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak ret ve iadesi yapılmaz.

(3) Bu maddede geçen, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder.”
Sayın Geyve halkının bu fırsattan yararlanması temennisiyle…

Yayınlama: 18.09.2014
Düzenleme: 20.09.2014 14:03
1.176
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.