Geyve Devlet Hastanesi kantini yeniden ihaleye çıkıyor

Geyve Devlet Hastanesi kantini yeniden ihaleye çıkıyor

Geyve Devlet Hastanesi kantini 3 yıllığına yeniden kiralanıyor! Geçtiğimiz Haziran ayında ihaleye çıkan, Geyve Devlet Hastanesi kantininin 3 yıllığına kiralanması için yeniden ihale ilanı yayınlandı.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Geyve Devlet Hastanesi’nin 70 metrekare alana sahip kantininin 3 yıllığına kiralanması için yeniden ihale ilanı yayınladı.

Haziran ayında 28.408 TL olan kantin için belirlenen 1 yıllık tahmini kira bedeli 20.162 TL’ye düşürüldü.

04 Kasım 2022 Cuma günü açık teklif usulü ile gerçekleşecek ihale için katılımcıların 6,048 TL’lik geçici teminat bedelini yatırması gerekiyor.

İşte İhale ilanı ve şartnamesi

T. C.
SAKARYA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

GEYVE DEVLET HASTANESİ TİCARİ KANTİN ALANI KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI
1) İhale konusu iş: Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı sağlık tesisimize tahsisli olan aşağıda belirtilen Geyve Devlet Hastanesi bünyesindeki 70 m2 Kantin Alanı  3 yıllığına kiraya verilecektir.
2) İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 08/09/1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
3)  Kantin Kiralama İhalesinin:

İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat1 yıllık
Tahmini
Kira Bedeli
Geçici Teminat BedeliKantin AlanıTekliflerin
Sunulacağı Yer
İhalelerin
Yapılacağı
Yer
04.11.2022 – 15:00 20.162,99 TL6.048,00 TL70 m2Sakarya İl Sağlık MüdürlüğüSakarya
İl Sağlık Müdürlüğü
Toplantı Salonu

4) İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
4.1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Taşınmaz Kiralama Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler.
4.2. Kantin için 1 yıllık tahmini bedelin en az %10 oranında olan 6.048,00 TL (Altı Bin Kırk Sekiz Türk Lirası) tutarındaki Geçici Teminat bedelinin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü  Halk Bankası Adapazarı Şubesine ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına yatırılması veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesine göre  düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri mutlaka bulunmalıdır.
4.3. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabul etmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin alındığına dair dekont ve doküman makbuzunun bir nüshasını ihale dosyasına ekleyecektir. İhaleye katılacak olanların Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün Türkiye Halk Bankası Adapazarı şubesi ait TR 47 0001 2009 5850 0005 0001 78 numaralı hesabına 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) şartname ücreti yatırmaları zorunludur.
4.4. Gerçek kişi olması halinde Kimlik Fotokopi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge
4.5. Tebligat için ihale tarihinden geriye dönük son 3(üç) ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi
4.6. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  2. Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.7. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a)  Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi
b)  Tüzel kişi olması halinde;  Ticaret Sicil Gazetesi
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. (Gerçek kişilerin katılımında kesinlikle vekâlet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin kendisi ihaleye katılmak zorundadır.)

4.8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dahil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son üç ay içinde alınmış Adli sicil kayıt örneği.

4.9. Gerçek kişilerden; resmi kurum veya kuruluşlardan alınmış kantin işletmeciliği ustalık belgesi ve/veya diploması ve/veya kantincilik kurs bitirme belgesi,
4.10. Gerçek veya tüzel kişilerden ihale tarihinden itibaren geriye dönük olarak son 5 yıl içerisinde kamu kurum veya kuruluşlarda kesintisiz asgari 6 ay Kantin işlettiğine dair belge,
4.11. Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
4.12. İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge. (Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)
4.13.  İhale ilk ilan tarihinden sonra alınmış  SGK borcunun bulunmadığına dair belge. (SGK daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden barkodlu bir şekilde alınabilir.)
5) Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
6) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 Sayılı Yasasının 17.ve 18. maddesi gereği İLANEN DUYURULUR.

Yayınlama: 20.10.2022
1.282
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.