Doğantepe Göleti için ihale düzenlendi

Doğantepe Göleti için ihale düzenlendi

Gövdesi yaklaşık 4 yıl önce tamamlanan Geyve Doğantepe Göleti’nin kalan gövde, sulama hattı ve yollarının yapım işi ihaleye çıktı.

Yüzde 80 oranında tamamlanan ancak mali nedenlerden dolayı yaklaşık 4 yıldır inşaat işi duran Geyve Doğantepe sulama göleti DSİ tarafından ihaleye çıkarıldı.

Temelden yüksekliği 53 metre olan Doğantepe göleti tamamlandığında; bölgenin tarımsal üretimi artması, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesinin yükselmesi, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılanması, sanayinin hammadde ihtiyacını temin edilmesi, tarımın milli gelir içindeki payını artırılması hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve bölgede 5 bin 960 dekar zirai araziyi suyla buluşturması beklenen Geyve Doğantepe göletinin yarım kalması tepkilere neden olmuştu.

Erdoğan müjde vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayında Adapazarı’nda gerçekleşen toplu açılış töreninde Geyve Doğantepe sulama barajının tamamlanacağının müjdesini vermişti

İşte Doğantepe göletinin tamamlanması için düzenlenen ihale ve şartnamesi

SU YAPILARI YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti İkmali ve Sulaması 2 Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2022/1329545

 

1-İdarenin
a) Adı:BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE ESKİŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi, DSİ Sok. No:2 26020 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası:2222111100 – 2222111110
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı:Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti İkmali ve Sulaması 2 Kısım
b) Niteliği, türü ve miktarı:597,00 ha sulama amaçlı baraj inşaatı için kalan gövde, yol vb. imalatlarının yapılması ve sulama hattının yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Sakarya İli, Geyve İlçesi, Doğantepe Mahallesi
ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 800 (SekizYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:03.01.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):DSİ 3. Bölge Müdürlüğü Barajlar ve HES Şube Müdürlüğü, Kırmızıtoprak Mah. Taşköprü Cad. Dsi Sok. No:2 Odunpazarı/ESKİŞEHİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan;
(A) ALT YAPI İŞLERİ
AIX. GRUP: SU YAPILARI
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim Belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan İnşaat Mühendisleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. Maddesinin 8. Bendi uyarınca ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıAsgari OranAzami OranFiyat Dışı
Unsur Puanı
Açıkta Her Türlü Zeminde Kazı Yapılması ve Depo Sahasına Taşınması0,1%0,3%0,5
Duvar Arka Dolguların Yapılması0,1%0,2%0,5
Her Türlü / Her Çapta Tahliye ve Drenaj Borusu Temini, Döşenmesi ve İşler Hale Getirilmesi0,01%0,03%0,5
Her Sınıfta Betonarme Betonu Yapılması1,5%3%1
Her Türlü İnşaat ve İmalatta Kullanılmak Üzere Açıkta Beton Yapılması (Demirsiz Beton)0,4%0,7%0,5
Her Çapta Betonarme Demirlerinin Temini, Nakliyesi, Projesine Göre Hazırlanması ve Bükülüp Yerine Konulması15%20%2,5
Çeşitli Demir İşlerinin (Demir Kapı, Kepenk, Merdiven, Korkuluklar vb.) Yapılması0,2%0,4%0,5
Açıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak Çelik Kaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları ve Cebri Boru Temini, Nakli, Yerine Konulması ve İş4%8%1,5
Kelebek Vana, Aksesuarları ve Ek Parçalarının Temini, Yerine Montajı ve İşler Hale Getirilmesi0,5%0,8%0,5
Karesel Sürgülü Vanalar, Aksesuarları ve Ek Parçalarının Temini,Yerine Montajı ve İşler Hale Getirilmesi0,6%0,9%0,5
Açıkta ve Derivasyon Tünelinde Kontak-Konsolidasyon Enjeksiyon Deliği, Enjeksiyon Kontrol Deliği ve Drenaj Deliği Açılması0,05%0,15%0,5
Her Derinlikte Basınçlı Su Testi Yapılması0,01%0,03%0,5
Her Türlü Enjeksiyon Malzemesi Temini ve Enjeksiyon Yapılması0,2%0,4%0,5
Pvc Su Ve Enjeksiyon Tutucularının Temini Ve Yeraltında Veya Yerüstündeki Yapılarda Yerine Konulması0,05%0,15%0,5
Her Türlü Elektrik ve Aydınlatma İşleri Yapılması0,3%0,6%0,5
Her Türlü Baraj / Gölet Ölçüm Teçhizatı Temini, Nakliyesi, Yerine Konulması ve İşler Hale Getirilmesi0,3%0,6%0,5
Yollarda ve Yollara Ait Sanat Yapılarında Her Türlü Zeminde, Her Türlü Sandık (Sıyırma), Ariyet ve Yol Kazısı Yapılması, Nakliyesi, Dolgu ve/veya Depoya Konulması0,2%0,4%0,5
Yol Üzeri Stabilize Dolgu İşlerinin Yapılması0,2%0,4%0,5
Derivasyon Tüneli Havalandırma Sisteminin Götürü Olarak Yapılması0,3%0,5%0,5
Püskürtme Betonu Yapılması0,3%0,5%0,5
Her Türlü Filtre Malzemesi İle Filtre Dolgu Yapılması0,1%0,3%0,5
Her Türlü Filtre Malzemesi İle Dolgu Yapılması İşi İçin Filtre Malzemesinin Taşınması (Ocak Mesafesi 3.900,00 metre)0,03%0,06%0,5
Her Türlü Kaya Malzemesi İle Kaya Dolgusu Yapılması0,05%0,15%0,5
Her Türlü Kaya Malzemesi İle Kaya Dolgusu Yapılması İşi İçin Kaya Malzemesinin Taşınması (Ocak Mesafesi 7.900,00 metre)0,03%0,06%0,5
Taş Dolgu (Tahkimat) Yapılması0,5%0,8%0,5
Kret Düzenlemesi Yapılması0,05%0,2%0,5
Önyüzü Beton Kaplamalı Barajlarda Önyüz Betonarme Betonu Yapılması8%12%2
Önyüzü Beton Kaplı Baraj Derzlerinde Geçirimsizlik İmalatlarının Yapılması0,8%1,1%1
Önyüzü Beton Kaplı Baraj Derzlerinde Bakır Su Tutuculara Neopran Mesnet Hazırlanması0,4%0,7%0,5
Bakır Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması2%4%1
Zaiyat Dolgusu Yapılması0,1%0,3%0,5
Ø 711 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=6,30 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi10%12%2
Ø 508 mm Dış Çaplı 16 Atm Basınç Dayanımlı İçi Epoksi Boyalı, Dışı Polietilen Kaplı, St 44 t=4,5 mm et kalınlığında, Çelik Boru ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi7%10%1,5
450 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi6%9%1,5
400 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi1%2%1
355 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi1%2,3%1
355 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi1%2%1
315 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,6%0,9%0,5
315 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi1%2%1
280 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,5%0,8%0,5
280 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,3%0,5
280 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,2%0,5
250 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi1%2%1
250 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,2%0,4%0,5
225 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,5%0,8%0,5
225 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,2%0,5
200 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,7%1,1%0,5
200 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,2%0,5
200 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,2%0,5
180 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,4%0,7%0,5
180 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,3%0,5
180 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,2%0,4%0,5
160 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,3%0,6%0,5
160 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,2%0,5
160 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,3%0,5
140 mm Anma Çapında 12,5 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi1%2%1
140 mm Anma Çapında 10 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi0,1%0,3%0,5
110 mm Anma Çapında 8 ATM Basınç Dayanımlı PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi1%2%1
Her Türlü (Hava Vanalı, Hatsonu, Tahliyeli, Savaklı, Savaksız,Tek-Çift Çıkışlı) Su Alma Vana (Hidrant) Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi3%5%1,5
Her Çapta, Darbesiz Kinetik Vantuz Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)0,5%0,8%0,5
Her Çapta (Hava Vanasız) El Kumandalı Sürgülü Vana veya Kelebek Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)0,7%1,1%0,5
Her Çapta (Hava Vanalı) El Kumandalı Sürgülü Vana ile Ayrım Sanat Yapısı Yapılması ( Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)0,7%1,1%0,5
Her Türlü (Pompajlı, Cazibeli) Ara ve Hat Sonu Tahliye Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)1,5%3%1
Her Türlü (Vantuzlu, Tahliyeli) Hat Kapama Vanası Yapısı Yapılması (Kazısı, Dolgusu, Betonu, Demiri ve İnşası, Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)0,7%1,1%1
Hava Vanalı Hat Kapama, Elektromanyetik Debimetre Koruma Yapısı Yapılması, Solar Güneş Paneli ve Besleme Sistemi Yapılması (Kazısı,Dolgusu,Kalıbı,Betonu,Demiri ve İnşası, Elektrik,Mekanik ve Madeni Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi)0,2%0,3%0,5
Her türlü işletme bakım yolu yapılması1%2,2%1
Dere Geçişi Yapılması (DERE ALTINDA AYNI CİNS BORU)0,1%0,3%0,5
Zemin Altından Anma Çapı 600 mm Çelik Boruyla Yatay Delgiyle Geçilmesi0,3%0,6%0,5
Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat, uygulama, revize projelerin hazırlanması, kamulaştırma planı hazırlanması işlerinin götürü olarak yapılması0,4%0,8%0,5

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yayınlama: 19.12.2022
Düzenleme: 19.12.2022 20:15
1.052
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.