Site Rengi

DOLAR 5,9414
EURO 6,5459
ALTIN 299,8
BIST 119.802
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sakarya 12°C
Yağışlıgeyve nöbetçi eczaneler


Ayvayı yedim kanseri yendim!

Ayvayı yedim kanseri yendim!
18.11.2013
18
A+
A-

Ayvayı yedim kanseri yendim!.

ayva160-300x147Gırtlak kanserini yenen ünlü oyuncu Erhan Ya­zı­cı­oğ­lu­, Yüksel Şengül’ün sorularını yanıtladı.

“Gırtlak kanseriyle mücadelem sonrasında çok şükür eski sesimin yüzde 90’ını yakaladım. Telefona çıkıp “Alo” deyince “Erhan Bey lütfen” diyorlardı. Telefonu kapattıktan sonra çok ağladığımı bilirim”Eti­le­r’­de­ki evin­de, gü­lüm­se­ye­rek bi­zi kar­şı­la­yan bir dö­nem ek­ran­da­ki en se­vi­len yüz­ler­den ve ses­ler­den olan Er­han Ya­zı­cı­oğ­lu­’nun tat­lı ton­da­ki da­vu­di se­si yü­re­ği­mi­zi fe­rah­la­tı­yor, ade­ta umut ve­ri­yor…
Özel­lik­le ya­şa­dı­ğı kan­ser il­le­tin­den kur­tu­lu­şu her­ke­sin di­lin­de…
Za­ten o gün­kü soh­be­ti­miz ­de bu ko­nuy­la baş­lı­yor:
“Ayvayı dişleyerek yiyeceksin, çekirdeğiyle birlikte. O çekirdeğin içinde binde birlik oranda arsenik var, asıl gırtlağa iyi gelen de o. Çekirdekle ayva parçaları boğazdan geçerken, o illeti de temizleyip götürüyorlar. İngiliz doktor bütün hastalarına ayva tavsiye ediyor artık. Hatta onlara sandık sandık ayva yolladım.
Aktör dediğin kendini konuşurSiz yıllar yılı “Aktör dediğiniz kişi mutlaka kendini konuşmalı” dediniz.
Rolünü konuşamayanlar sayesinde yıllarca ekmek yedim. Ama hepsini de gelin kendinizi konuşun diye ikaz ettim.Düşünüyorum da kazanılan Altın Koza’lar Altın Portakal’ların en azından yarısı581751_10151954824909605_522826141_n
konuşanlara verilmeli galiba…
Bunu ben yıllar yılı söyledim. Ödüllü rolleri tekrar izleyelim ama sesini keserek, silerek. Ortada olan şeyin tam bir faciaya benzediğini göreceksiniz.
Hollywood’a gitmeyi düşünenler bile oldu.
Kendi rolünü konuşamazken Amerika’da mı konuşacaklar! Yahu Yeşilçam’da “Seni seviyorum” ve “Senden nefret ediyorum” sözlerini aynı yüz ifadesiyle söyleyenler varSe­si­niz yi­ne es­ki gün­ler­de­ki gi­bi…
Gırt­lak kan­se­riy­le mü­ca­de­lem ve sür­dür­dü­ğüm te­da­vi son­ra­sın­da çok şü­kür es­ki se­si­min yüz­de 90’ı­nı ya­ka­la­dım. Bu oran daha da yükselecek. Hedefim yüzde 100.Müt­hiş bir ba­şa­rı.El­bet­te ki bu yıl­la­rın sab­rıy­la, ina­dıy­la ol­du. Vaz­geç­me­mek la­zım.
Kim­bi­lir ne sı­kın­tı­lar ya­şa­dı­nız!
Ön­ce­le­ri te­le­fo­na çı­kıp “A­lo” de­yin­ce “Er­han Bey lüt­fen” di­yor­lar­dı. Se­siy­le ha­ya­tı­nı ka­za­nan bi­ri için ina­nıl­maz bir yı­kım­dı bu. Te­le­fo­nu ka­pat­tık­tan son­ra çok ağ­la­dı­ğı­mı bi­li­rim.Kan­se­ri yen­me­niz bir mu­ci­ze…
Ame­ri­ka­’dan Ja­pon­ya­’ya ka­dar dün­ya­da pek çok dok­to­ra git­tim. Hep­si­nin or­tak açık­la­ma­sı şu ol­du, “Mes­le­ği­ni ya­pa­maz­sın, he­le ti­yat­ro as­la.” An­cak ben se­kiz ay­da ti­yat­ro­ya ge­ri dön­düm. Ka­rım Mü­ge ve kız­la­rım ina­nıl­maz des­tek ol­du.
Özel ola­rak se­si­niz­le il­gi­li yap­tı­ğı­nız bir şey ol­du mu? Bu has­ta­lı­ğa ya­ka­la­nan­lar bu­nu mut­la­ka me­rak ede­cek­ler­dir.
Kan­se­ri yen­mem­de­ki sır­rın adı ay­va­dır.Na­sıl, ay­va mı!Ay­va, bil­di­ği­miz sa­rı su­lu ve bu­ruk ay­va… Her gün bir ay­va ye­dim. Ay­va­yı ye­dim, kan­se­ri yen­dim. Lon­dra­’da­ki dok­to­ru­mun has­ta­la­rı­nın ço­ğu ti­yat­ro­cu ve ope­ra­cı­dır. Bu sır­rı on­lar­la da pay­laş­tım. Dok­to­rum mu­ci­ze iyi­leş­me­mi gö­rün­ce “Ne yap­tın sen, ba­na açık­lar mı­sın?” di­ye sor­du. Ne­mi sı­fır olan Bod­ru­m’­da ya­şa­dı­ğı­mı ve her gün bir ay­va ye­di­ği­mi söy­le­dim.İngiliz doktor şaşırdı!
Kay­nat­ma ya da pi­şir­me yok de­ğil mi? Diş­le­ye­rek yi­yor­su­nuz…
Evet evet, diş­le­ye­rek yi­ye­cek­sin, çe­kir­de­ğiy­le bir­lik­te. O çe­kir­di­ğin için­de bin­de bir­lik oran­da ar­se­nik var, asıl gırt­la­ğa iyi ge­len de o. Çe­kir­dek­le ay­va par­ça­la­rı bo­ğaz­dan ge­çer­ken, o il­le­ti de te­miz­le­yip gö­tü­rü­yor­lar. İşin tıl­sı­mı bu iş­te.
Bu du­ru­mu tıp ka­bul et­ti mi?
Evet, tıp ka­bul et­ti. İn­gi­liz dok­tor bü­tün has­ta­la­rı­na ay­va tav­si­ye edi­yor ar­tık. İn­gil­te­re­’de ay­va ol­ma­dı­ğı için on­la­ra ka­sa­lar do­lu­su ay­va yol­la­dım. Ta­bi­i, sev­gi ve şef­kat, ya­ni mo­ral de çok önem­li.
929c5c9b6281420ba242e5a7d6f1c067622e88921f5a4688bf674b841358d8c3Has­ta­lı­ğın sı­ra­sın­da sa­nat dün­ya­sı ya­nın­da ol­du mu?
Ne ya­zık ki sa­nat dün­ya­sı bek­le­di­ğim il­gi­yi ve şef­ka­ti gös­ter­me­di ba­na. Ki­mi­le­ri de “İ­yi ki pi­ya­sa­dan çe­kil­di de bi­ze iş çık­tı” di­ye­rek se­vin­di. Pek­ çok su­nu­cu çık­tı, spi­ker çık­tı. He­men ye­ri­me geç­ti­ler.
On­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
İşi­ni iyi ya­par­san öm­rün uzun olu­yor. Ak­si hal­de tu­tu­na­mı­yor­sun.­Seç Ba­ka­lım ad­lı ya­rış­ma prog­ra­mıy­la ef­sa­ne ol­du­nuz, unu­tul­ma­dı­nız.Özel te­le­viz­yon­la­rın baş­la­dı­ğı dö­nem­de o ya­rış­ma prog­ra­mı ger­çek­ten de çok se­vil­di. Ta­bi­i epey emek de ver­dim.
Şim­di­ki ya­rış­ma prog­ram­la­rı­nı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?
Bil­gi­ye da­ya­lı olan­la­ra sö­züm yok. Ti­yat­ro­dan ge­len su­nu­cu­lar ba­şa­rı­lı­dır. Ha­zır­lı­ğı­nı yap­ma­dan te­le­viz­yo­na çı­kan, ne söy­le­di­ği­ni bil­me­yenlere lafım yok.Ti­yat­ro­ya ge­ri dön­dü­nüz…Ti­yat­ro be­nim öm­rü­mü uza­tı­yor. Her şe­yi bı­ra­ka­bi­li­rim ama ti­yat­ro­yu as­la. ‘Si­ne­ma Ar­tis­ti Ol­mak İs­ti­yo­ru­m’ ad­lı oyu­nu oy­nu­yo­rum şim­di­ler­de. Ara­lık ayın­da ye­ni­den per­de açı­yo­rum. Bir ba­ba kı­zın hi­ka­ye­si­ni an­la­tı­yo­rum. Şim­di de Mar­tin Lu­ther Kin­g’­in son üç sa­ati­ni an­la­tan bir oyun ha­zır­lı­ğın­da­yım. 
İkin­ci se­zo­nu de­vam eden Ka­ra­da­yı­’da Ba­kan kol­tu­ğu­na da  iyi­ce ısın­dı­nız ga­li­ba…
Ba­kan kol­tu­ğu­na ısın­mam müm­kün de­ğil. Po­li­ti­ka­yı hiç sev­mem.
Yıl­lar son­ra ek­ra­na Ka­ra­da­yı ile ge­ri dön­dü­nüz. Bu di­zi­nin tek­li­fi­ni ka­bul et­me ne­den­le­ri­ni­zi me­rak edi­yo­rum.
Ön­ce­lik­le oyun­cu kad­ro­su muh­te­şem­di. Ke­nan İmir­za­lı­oğ­lu, Çe­tin Te­kin­dor, Ber­gü­zar Ko­rel gi­bi oyun­cu­lar var. Yaı­pım şir­ke­ti çok cid­di bir şir­ket. Se­nar­yo çok sağ­lam. Bü­tün bun­lar ne­de­niy­le ka­bul et­tim.

Hiç si­ya­se­te gir­me­yi dü­şün­dü­ğü­nüz za­man­lar ol­du mu?
Tur­gut Özal dö­ne­min­de kon­ten­jan­dan mil­let­ve­kil­li­ği tek­lif edil­miş­ti. Ay­rı­ca, ANA­P’­ın söz­cü­sü ol­mam is­ten­di. An­cak ben An­ka­ra­’yı hiç sev­mem, sı­cak gel­mez ba­na. Ka­bul et­me­dim. Çün­kü, as­la po­li­tik ola­mam. İyi­ki gir­me­mi­şim si­ya­se­te.

karadayi

 

Kenan oğlum Bergüzar kızımBergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nu eleştirenleri epey bir şekilde haşlamıştınız.
Oyunculuğu bilmeyen kişiler bu konuda eleştiri yapmamalı. Kamera önünde Kenan oğlum, Bergüzer kızımdır.
Karadayı’da sular durulur mu?
Karadayı dizisinde sular durulmaz, durulursa dizi biter. Müthiş bir senaryo gücü var. Hiç kimseye “Bu kadar da olmaz kardeşim” dedirtmiyoruz. Abartılı olsa zaten ekip olarak karşı çıkarız.
Ne güzel sizin sette özgürlük var, dayatmacılık yok, baskı yok.
Kesinlikle öyle.Keşke Türkiye’de de böyle olsa.
Tiyatroda da istediğim oyunu, göğsümü gere gere oynamalıyım. Şu ara böyle bir şey mümkün değil.
Yüksel ŞENGÜL / Sözcü 
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.